หน้าจอโทรศัพท์ในปัจจุบันมีการใช้แสงสีฟ้า (Blue light) แสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์เป็นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นและพลังงานสูง อยู่ในช่วงคลื่น 415-455 นาโนเมตร แสงสีฟ้าเป็นคลื่นแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พบได้ในธรรมชาติ เช่น จากแสงแดด แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ…